Soạn bài: Tổng kết phần Tiếng Việt

TÓM TẮT KIẾN THỨC VỀ TIẾNG VIỆT ĐÃ HỌC Ở LỚP 6

Ở bài này (Bài 34), chủ yếu tổng kết phần Tiếng Việt đã học trong học kì II.

1. Các từ loại đã học

Bài 34_1_Tổng kết phần Tiếng Việt (1)

Chú ý: Các từ loại 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã được học ờ học kì I. ở đây chỉ nói thêm về từ loại 7: Phó từ.

- Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ.

- Phó từ gồm 2 loại lớn:

+ Phó từ đứng trước động từ, tính từ: có tác dụng bổ sung một số ý nghĩa về thời gian (đã, đang, sẽ,...), về mức độ (rất, hơi, khí,...), về sự tiếp diễn, tương tự (cũng, vẫn, cứ, còn,..), sự phủ định (không, chưa, chẳng), sự cầu khiến (hãy, đừng, chớ,...) cho động từ, tính từ trung tâm.

+ Phó từ đứng sau động từ, tính từ: có tác dụng bổ sung một số ý nghĩa về mức độ (quá, lắm,...), về khả năng (được,...), về hướng (ra, vào, đi,...) cho động từ, tính từ trung tâm.

2. Các phép tu từ đã học

Bài 34_1_Tổng kết phần Tiếng Việt (2)

3. Các kiểu cấu tạo câu đã học

Bài 34_1_Tổng kết phần Tiếng Việt (3)

4. Các dấu câu đã học

Bài 34_1_Tổng kết phần Tiếng Việt (4)

Viết bình luận