Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

* Bài tập 1

a) Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

quyền lợi, nhân quyền.

b) Quyền là những điều do có địa vị hay chức vụ mà làm được

quyền hạn, quyền hành, quyền lực, thẩm quyền.

* Bài tập 2: Lời giải:

Từ đồng nghĩa với bổn phận là: nghĩa vụ, nhiệm vụ, trách nhiệm, phận sự.

* Bài tập 3: Lời giải:

Năm điều Bác Hồ dạy nói về bổn phận của thiếu nhi. Lời Bác dạy thiếu nhi đã trở thành những qui định được nêu trong điều 21 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

* Bài tập 4: Lời giải:

Ví dụ:

1) Tuy còn nhỏ nhưng Út Vịnh đã có ý thức trách nhiệm của một công dân.

2) Vịnh không những thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt mà còn thuyết phục được Sơn không chơi dại thả diều trên đường tàu.

3) Đặc biệt hơn nữa, Vịnh đã dũng cảm cứu sống một em nhỏ.

4) Hành động đó của Vịnh rất đáng khâm phục.

5) Là học sinh, chúng ta nên học tập theo Vịnh.

Viết bình luận