Soạn bài: Chính tả: Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy - Luyện tập viết hoa

I. NHỚ - VIẾT

- Viết đúng chính tả, trình bày đúng thể thơ năm tiếng cùa bài thơ Sang năm con lên bảy.

- Chú ý những từ ngữ dễ viết sai: giành lấy...

II. LUYỆN TẬP

* Bài tập 2:

Lời giải

Tên chưa đúng

Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban / bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ / y tế

Bộ / giáo dục và Đào tạo

Bộ / lao động - Thương binh và Xã hội

Hội / liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Tên đúng

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

* Bài tập 3:

Lời giải

Sở Giáo dục và đào tạo Long An

Viết bình luận