Soạn Văn 6 Tập 1

Các bài soạn văn Lớp 6 Tập 1 được trình bày theo thứ tự của các bài trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập một, mỗi bài lại được sắp xếp các phần theo thứ tự: Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn. Để thuận lợi cho việc tham khảo tài liệu, các bài soạn văn 6 tập 1 được trình bày như sau:

Kiến thức cơ bản cần nắm vững: Hướng dẫn đọc - hiểu văn bản, hướng dẫn luyện tập, tham khảo (nếu có).

Bài học thuộc phần Tiếng Việt: Kiến thức cơ bản cần nắm vững, hướng dẫn luyện tập, tham khảo (nếu có).

Bài học thuộc phần Tập làm văn: Hướng dẫn tìm hiểu bài, hướng dẫn luyện tập, tham khảo (nếu có).

Hy vọng các bài soạn văn mẫu Lớp 6 Tập 1 này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt Ngữ Văn 6 tập 1.

Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 15
Bài 16
Bài 17