Soạn bài: Bài 22 - Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

1. a) Biện pháp liên kết câu và đoạn văn:

- Trường học - trường học (lặp; liên kết câu)

- như thế thay thế cho câu cuối ở đoạn trước (thế; liên kết đoạn văn)

b) Biện pháp liên kết câu và đoạn văn:

- Văn nghệ - văn nghệ (lặp; liên kết câu)

- sự sống - Sự sống; văn nghệ - Văn nghệ (lặp; liên kết đoạn văn)

c) Biện pháp liên kết câu:

- thời gian - thời gian - thời gian; con người - con người - con người (lặp)

d) Biện pháp liên kết câu:

yếu đuối - mạnh; hiền lành - ác (trái nghĩa)

2. Các cặp từ ngữ trái nghĩa theo yêu cầu của đề:

- (Thài gian) vật lí - (thời gian) tâm lí

- vô hình - hữu hình

- giá lạnh - nóng bỏng

- thẳng tắp - hình tròn

- đều đặn - lúc nhanh lúc chậm.

3. a) Lỗi về liên kết nội dung: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

Chữa: Không thể dùng được, nếu không thêm câu khác vào.

b) Lỗi về liên kết nội dung: Trật tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

Chữa: Thay đổi trật tự các câu: câu 1 - câu 3 - câu 2.

Câu 1 nêu chủ đề chung; câu 3, câu 2 nêu sự việc bổ sung các chi tiết.

4. a) Từ thay thế nó ở câu 2 và ở câu 3 không thích hợp.

b) Từ văn phòng và từ hộỉ trường không cùng nghĩa với nhau trong trường hợp này.

Viết bình luận